Hidden

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

 1. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι άνω των 18 ετών, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ως «φωτογραφία τροφίμων» (food photography) ορίζεται η φωτογραφία που επιτρέπει στο τρόφιμο να αφηγηθεί την ιστορία του, τα υλικά του, τη διαδικασία παρασκευής του και τη σχέση του με το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
 2. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επεξεργασμένες. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη κορνίζας και η υπογραφή της φωτογραφίας.
 3. Οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή.
 4. Η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την προθεσμία υποβολής ή τους όρους του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω εκτάκτων συνθηκών (π.χ. covid-19) ή λόγω ανωτέρας βίας.
 5. Προκειμένου η υποβολή να είναι έγκυρη, οι φωτογραφίες θα πρέπει να υποβάλλονται με βάση τους όρους υποβολής.
 6. Κάθε φωτογράφος δικαιούται μια μόνον υποβολή στην οποία μπορεί να υποβάλει μία έως πέντε φωτογραφίες με το θέμα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση, που υποβληθούν περισσότερες φωτογραφίες από τον ίδιο φωτογράφο, οι φωτογραφίες θα απορριφθούν στο σύνολό τους.
 7. Η υποβολή φωτογραφιών είναι Δωρεάν. Οι φωτογράφοι, όμως, των οποίων οι φωτογραφίες θα διακριθούν για να συμμετάσχουν στην έκθεση, θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος εκτύπωσης. Το κόστος εκτύπωσης  θα καλύψει τα έξοδα εκτύπωσης των φωτογραφιών τους σε διαστάσεις 30X40 cm σε καμβά τελαρωμένο.
 8. Η κριτική επιτροπή θα παραλάβει τις συμμετοχές σε ηλεκτρονικό ανώνυμο αρχείο. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 στο site www.sentoukitisgiagias.club στη σελίδα του διαγωνισμού, στα Social Media του Σεντουκιού και θα ειδοποιηθούν μέσω του email με το οποίο υπέβαλλαν τη συμμετοχή τους.
 9. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων και οι δημιουργοί των φωτογραφιών.
 10. Οι υποβαλλόμενες φωτογραφίες δεν πρέπει να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου ή οντότητας ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου. Επίσης, δεν πρέπει να περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα, που ανήκουν σε τρίτους ή να παραβιάζουν οποιονδήποτε άλλο νόμο.
 11. Τα πνευματικά ή άλλα δικαιώματα των φωτογραφιών παραμένουν στους δημιουργούς.
 12. Το Σεντούκι της Γιαγιάς έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα αρχεία των φωτογραφιών σε άρθρα και δημοσιεύσεις του site και των σελίδων Social Media που διαχειρίζεται, κάνοντας αναφορά στο όνομα του φωτογράφου, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
 13. Όλες οι υποβολές θα αξιολογηθούν από 3μελή επιτροπή κριτών, που θα επιλέξει τους νικητές. Η απόφαση των κριτών θα είναι τελική.
 14. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτούς σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, το πρόσωπο που δεν εμφανιστεί χάνει οριστικά το δικαίωμά του για το Δώρο.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που αρνηθεί να παραλάβει το δώρο.

Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά.

 1. Η διοργανώτρια του φωτογραφικού διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες, που εμπεριέχονται στις υποβαλλόμενες φωτογραφίες.
 2. Απαγορεύεται η αποστολή φωτογραφιών με ακατάλληλο, προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το Σεντούκι της Γιαγιάς έχει δικαίωμα να μην κάνει δεκτή τη συμμετοχή. Επίσης, έχει δικαίωμα να μην κάνει δεκτές συμμετοχές εκτός θέματος ή με ελλιπή στοιχεία κατά την υποβολή τους και θα ελέγχει κάθε φωτογραφία που καταχωρείται για την τήρηση των παραπάνω όρων πριν τις εμφανίσει δημόσια στο κοινό.
 3. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να συμμετάσχουν σε σχετική δημοσιότητα και στη χρήση του ονόματός τους για σκοπούς διαφήμισης, προώθησης και δημοσιότητας του διαγωνισμού (κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακή πλατφόρμα, google, έντυπη επικοινωνία κλπ.), καθώς και του site Σεντούκι της Γιαγιάς, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
 4. Προσωπικά Δεδομένα: Η αποδοχή των όρων του παρόντος, καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς το Σεντούκι της Γιαγιάς, προκειμένου να προβαίνει κατά την εύλογη κρίση του και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.
 5. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους.